جراحی دیسک های متعدد گردن

جراحی دیسک های متعدد گردن

بیمار خانم ۵۳ ساله با دیسک های متعدد مهره های سوم تا هفتم گردن همراه با درد دست چپ که بسیار شدید شده بوده از یک ماه قبل مراجعه کردند.

تصمیم بر آن شد تا از تکنیک جراحی Anterior cervical discectomy and fusion without plate fixation استفاده کنیم که از بهترین تکنیک های روز دنیاست.

شرایط بیمار کاملا مساعد است.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + نوزده =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی