دیسک کمر به روش میکروسکوپیک (Lumbar Intervertebral Disc)

فرسایش دیسک
بیماری دیسک بین مهره ای یک فرآیند تدریجی است که با افزایش سن پیشرفت کرده و در طول ستون مهره ها گسترش می یابد. این عارضه از طریق خشک شدن هسته دیسک و تغییر روند انتقال بار بین مهره ها رخ می دهد. در نتیجه در حلقه فیبروزی دیسک، توزیع باری غیر یکنواخت ایجاد می شود که در طول زمان ساختار این حلقه را به شکلی نامطلوب تغییر می دهد.
درد ایجاد شده در اثر ناتوانی جذب شوک توسط هسته دیسک، درد محوری یا درد فضای مهره ای نامیده شده و فرآیند خشک شدن این هسته، بیماری فرسایش مهره ای نامیده می شود.

فتق دیسک
با تخریب پیشرونده حلقه فیبری دیسک در طول زمان، ممکن است این حلقه پاره شده و در اثر ناپیوستگی ایجاد شده، هسته دیسک به خارج نفوذ یابد. معمولاً پارگی در ناحیه خلفی – جانبی ایجاد می شود و پارگی در طرفین نیز به دلیل حمایت لیگامان های طولی – پشتی در خلف کانال نخاعی به وجود می آید. در اولین پیامد، این ناپیوستگی در حلقه دیسک می تواند موجب آزاد شدن فاکتورهای شیمیایی ضد التهاب گردد که به طور مستقیم درد شدیدی را حتی در صورت عدم فشار بر روی ریشه های عصبی، به همراه دارد..


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 29

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 15 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی