دیسک کمر

بیمار خانمی هستند که با دیسک کمر L1 – L2 مراجعه کردند و تحت جراحی توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب با کارگذاری ۴ پیچ در ناحیه تحت عمل قرار گرفتند. حال بیمار بحمداله مساعد است.

 

تصاویر قبل از عمل:

 

 

تصاویر بعد از عمل:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 18

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 2 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی