دیسک گردن

بیمار آقای ۵۹ ساله که با درد دست راست به مدت ۲ ماه  به دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب مراجعه کردند. با توجه به تصاویر ام ار ای بیمار دیسک گردن داشتند.

بیمار توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب در بیمارستان عرفان تحت عمل جراحی دیسک گردن قرار گرفتند.

 

تصاویر قبل از عمل:

تصاویر بعد از عمل:

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 19

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × یک =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی