سه لول دیسک گردن

بیمار با مشکل گردن درد با ارجاع به دست ها به دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب مراجعه کردند. با توجه به تصاویر ام ار ای بیمار سه لول دیسک گردن داشتند. همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید دیسک های گردن به نخاع فشار آورده و همچنین انحنای طبیعی گردن بیمار کاهش یافته است.

بیمار توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب در بیمارستان عرفان تحت عمل جراحی میکروسکوپیک قدامی قرار گرفتند.

 

تصاویر قبل از عمل:

تصاویر بعد از عمل:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 11

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 1 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی