36114370-8759-b__3380

صحبت های دکتر گیو شریفی در خصوص ارشا اقدسی بدلکار معروف