عمل تومور مغز از راه بینی و با آندوسکوپی

عمل تومور مغز از راه بینی و با آندوسکوپی

خانم ۴۷ ساله که سال گذشته با شکایت تاری دید و پرادراری با تشخیص کرانیوفارنژیوما از راه جمجمه عمل شده بودند علائم بهبود پیدا کرد اما در ام ار ای های جدید تومور مجددا رشد کرده بود و نیاز به عمل داشتند
این بار از را بینی و با آندوسکوپ عمل شدند و تومور کاملا خارج شد

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 8

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + سه =

WhatsApp مشاوره