عمل تومور مغز از راه بینی و با آندوسکوپی

عمل تومور مغز از راه بینی و با آندوسکوپی

خانم ۴۷ ساله که سال گذشته با شکایت تاری دید و پرادراری با تشخیص کرانیوفارنژیوما از راه جمجمه عمل شده بودند علائم بهبود پیدا کرد اما در ام ار ای های جدید تومور مجددا رشد کرده بود و نیاز به عمل داشتند
این بار از را بینی و با آندوسکوپ عمل شدند و تومور کاملا خارج شد

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 8

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 2 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی