بدن پیچ2

عمل دیسک های متعدد گردن بدون استفاده از پیچ و پلاک