عمل مجدد کرانیوفارنژیوما از راه جمجمه در کودک ۷ساله

عمل تومور مغزی (کرانیوفارنژیوما) 

عمل مجدد تومور مغزی (کرانیوفارنژیوما)  در کودک ۷ساله که قبلا دو بار عمل شده بود که خوشبختانه تومور کاملا خارج گردید با اپروچ اینترهمیسفریک و با روش میکروسکوپیک عمل شدند قبلا علائم تشنج پر ادرار و پرنوشی داشتند.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 51

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 1 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی