همانژیوبلاستوما

همانژیوبلاستوما

تومور مخچه در دختر سیزده ساله ای که امروز به صورت اورژانسی با هیدروسفالی و سردرد و دوبینی آمدند و با تشخیص همانژیوبلاستوما عمل شدند .

تومور خوشبختانه کامل تخلیه شد و حال عمومی بسیار مناسب میباشد.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 28

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 1 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی