کیست راتکه داخل استاک هیپوفیز

بیمار خانم جوان با سردرد

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 21

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × سه =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی