دیسک توراسیک (Thoracic Intervertebral Disc)

دیسک توراسیک (Thoracic Intervertebral Disc)

هرنی دیسك های ناحیه توراسیك به دلیل احتمال وارد آوردن فشار روی نخاع بسیار اهمیت دارد. در صورتی که دیسك به صورت مركزی باشد می تواند علائم فشار روی نخاع را ایجاد كند که شامل احساس ضعف در اندام های تحتانی، احساس سوزش در پاها و اختلال در راه رفتن و در موارد پیشرفته، اختلال در كنترل ادرار، مدفوع و حتی فلج كامل در اندام های تحتانی است. اگر هرنی دیسك در خارج خط وسط و در كنار باشد با فشار روی ریشه عصبی ایجاد دردهای تیر كشنده در قفسه صدری می كند. به دلیل وضعیت آناتومیكی خاص در دیسك های توراسیك، عمل جراحی آن نیز متفاوت است و نیاز به باز كردن قفسه صدری و یا برداشتن دنده جهت عمل جراحی موفقیت آمیز دارد.
شایع ترین علامت درد در ناحیه سینه ها و در موارد نادرتر درد کمر است. گاهی درد به شکم یا اندام های تحتانی نیز می رسد که به صورت تیر کشیدن بروز می کند. در بعضی از بیماران هیپراستزی، کرختی و ضعف یک طرفه یا دو طرفه، اختلال در تعادل و اختلال در راه رفتن نیز دیده می شود.

 
 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × 3 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی