درهفته گذشته آقای 30 ساله ای که با شکایت از کاهش شدید سطح بینایی و تاری دید به چندین چشم پزشک مراجعه کرده بودند تحت معاینه استاد شریفی قرارگرفتند و در برسی های بعمل آمده مشخص شد بیمار به تومور آدنوم هیپوفیز بزرگی مبتلا شده و طی هماهنگی تیم پزشکی مورد عمل اورژانسی استاد شریفی قرارگرفتند که مراحل و شرح حال کامل بیمار توسط استاد شریفی را میشنویم.