مننژیوم مغزی یا مننژیوما

2019-05-07

مننژیوم پترو کلیوال

بیمار خانم میانسالی که از سالها قبل سردرد داشتند اخیرا تشدید شده و عدم تعادل پیدا کردند همچنین دچار ضعف پای چپ شدند در نهایت با […]
WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی