گلیوما تومور مغزی

2019-08-18

گلیوم مخچه

بیمار دختر ۱۴ ساله از دو هفته قبل سردرد داشتند با تشخیص تومور مخچه احتمالا آستروسیتوم عمل شدند و تومور کاملا تخلیه گردید جهت ادامه درمان […]
WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی