مقالات چاپ شده

2022-07-13

مقایسه میکروسکوپی و آندوسکوپی

مقایسه رزکسیون میکروسکوپی و آندوسکوپی کیست‌های کلوئیدی بطن سوم: بررسی سیستماتیک و متاآنالیز   چکیده / زمینه و هدف کیست‌های کلوئیدی ضایعات خوش‌خیم و غیرمعمول هستند. […]
2022-07-05

غربال گری تومورهای مغزی

عنوان مقاله : غربال گری تومورهای مغزی با کمک الگوهای اتصال عملکردی پتانسیل ‌های برانگیخته بینایی در حالت پایدار چکیده هدف : رشد و تکثیر نامنظم […]
2022-07-04

مننگوانسفالیت ناشی از فوزاریوم پرولیفراتوم

نام مقاله : مننگوانسفالیت ناشی از فوزاریوم پرولیفراتوم: یک مورد ناهنجار(غیرعادی)   چکیده : مننگوانسفالیت (مننژ + انسالفیت) می‌تواند یک معضل تشخیصی باشد و یکی از […]
2022-07-01

منفی شدن ام آر آی در بیماری کوشینگ

عنوان مقاله : منفی شدن ام آر آی در بیماری کوشینگ: استراتژی مدیریت و پیامدها در پانزده مورد با استفاده از رویکرد آندوسکوپی اندونازال چکیده زمینه […]